«Якщо Ви не ставите перед собою мети, Ви ніколи її не досягнете»

Х.Маккей

Центр дистанційного навчання засновано у 2012 році. Сфера застосування технологій дистанційного навчання в університеті постійно розширюється. Варто  зазначити про супровід навчального процесу для здобувачів вищої освіти, що навчаються, згідно угоди нашого університету і ЗВО в Польщі ; підготовку НПП університету до здачі англійської мови на певний рівень знань; використання курсів вільного доступу для здобувачів вищої освіти ІПО і навчання в рамках курсів підвищення кваліфікації працівників РГК  м. Донецьк,  Львів , Чернівці , Івано-Франківськ.

Колективом Центру дистанційного навчання проводилися семінари для вчителів шкіл і ліцеїв області, Коледжу електронних приладів та навчання персоналу тренерів ДСНС з проектуванням якісних освітніх продуктів в рамках ЕНК і подальшим тьюторським супроводом.

Створено і введено в дію проект віртуальну лабораторію для вимірювання фізичних величин(проект Еразмус) та проведено сертифікацію учасників країн партнерів.

ЦДН надає технічну підтримку при використанні навчальної платформи для проведення 1-го туру студентських конференцій.

Викладачами університету створено понад 200 освітніх продуктів, база тестових питань налічує кілька тисяч тестів, велика кількість студентів стаціонарної та заочної форм навчання використовує систему дистанційного навчання ІФНТУНГ для самопідготовки, здачі поточних та підсумкових контрольних заходів з навчальних дисциплін, виконання віртуальних лабораторних робіт та інше. Перспективним є впровадження методів дистанційного навчання без відриву від виробництва для студентів, які здобувають другу післядипломну освіту.

З метою підвищення рівня якості навчання в університеті Центр дистанційного навчання сприяє педагогічним працівникам у наступних аспектах:

 1. розробленні дистанційних курсів з урахуванням прийнятих рекомендацій та стандартів;
 2. наданні доступу до  навчально-методичних матеріалів, розміщених на Інтернет-сторінці Центру;
 3. проведенні контрольних заходів у формі комп’ютерного тестування з навчальних дисциплін;
 4. організації та проведенні інтернет-конференцій;
 5. виконанні робіт по конвертації матеріалів дистанційного курсу в платформу підтримки дистанційного навчання;
 6. здійсненні технічної та організаційної підтримки проведення сесій за дистанційною формою;
 7. проведенні консультацій і семінарів по дистанційному навчанні, а також курсів підвищення кваліфікації викладацького складу;
 8. здійснюється внутрішня сертифікація електронних курсів;
 9. створено дистанційні курси для абітурієнтів, що входять в програму довузівської підготовки з наступних дисциплін: українська мова та література, історія України, фізика, математика та географія.

Діяльність Центру дистанційного навчання характеризується наступними напрацюваннями:

 • Робота ЦДН регламентована згідно до «Положення про  електронні навчальні  курси Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу»;
 • розроблено та прийнято положення про організацію очно-дистанційного підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників ІФНТУНГ  за програмою «основи проектування електронних курсів»
 • розроблено та прийнято положення про підготовчі курси з використанням дистанційних технологій та кодекс доброчесності для слухачів;
 • створено сайт Центру дистанційного навчання ІФНТУНГ (cdn.nung.edu.ua);
 • створено систему віддаленого тестування через локальну мережу та Інтернет з автоматизованою перевіркою результатів тестів;
 • розроблено дистанційні курси із понад 200 навчальних дисциплін, розміщених на сайті ЦДН;
 • розроблено базу для самоконтролю та тестування  з метою проведення рейтингового контролю через локальну мережу ІФНТУНГ та через Інтернет;
 • створено базу користувачів системою дистанційного навчання;
 • створено базу інтернет-посилань на безкоштовні освітні ресурси (електронні бібліотеки, навчальні матеріали, дистанційні курси, віртуальні лабораторії та інше).

Центр дистанційного навчання співпрацює з Навчально-консультаційним пунктом в м. Дрогобичі, який був створений на базі нафтового та механічного технікумів у 1999 році при Іванo-Франківському національному технічному університеті нафти і газу згідно наказу N9229 Міністерства освіти і науки України 21.06.2000р. «Про створення навчально-консультаційного пункту Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу у м. Дрогобичі», а також положення про роботу НКП, відповідно до закону України «Про освіту», Статуту університету, чинного законодавства.

Калуський коледж економіки, права та інформаційних технологій утворений наказом Міністерства освіти і науки України від 24.06.2014 року N 752 як структурний підрозділ Іванo-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Співпраця коледжу як Навчально-консультаційного пункту з Центром дистанційного навчання розпочата 8.09.2015 р, Ініціаторами співпраці виступили директор коледжу Тимків Ганна Ярославівна та методист Дюк Оксана Михайлівна.

Основною метою діяльності коледжу е забезпечення підготовки кваліфікованих фахівців для задоволення потреб місцевого ринку праці, культурного та духовного розвитку особистості, формування у них наукового світогляду і мислення. Перебуваючи в структурі Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу випускники коледжу мають можливість продовжувати навчання на факультетах споріднених спеціальностей для здобуття вищої освіти, а також в інших провідних вищих навчальних закладах України.

В навчальному процесі використовуються сучасні інформаційні технології дистанційного навчання, що надає доступ до широкого кола наукових джерел, підвищує ефективність самостійної роботи та відкриває перед ними певні можливості для творчості, набуття і закріплення знань. Наша спільна освітня діяльність спрямована на підготовку та формування фахівця нового покоління, здатного вирішувати економiчні і соціальні проблеми підприємства, готового успішно конкурувати на ринку праці, на підвищення якості освіти як головного чинника інтегрування в європейський освітній простір.

Основною метою діяльності коледжу е забезпечення підготовки кваліфікованих фахівців для задоволения потреб місцевого ринку праці, культурного тд духовного розвитку особистості, формування у ник наукового світогляду і мислення. Головним завданням коледжу е здійснення освітньоі діяльності з ліцензованих Спеціальностей, які забезпечують підготовку фахiвців за освітньо-кваліфікаційним рівнем « молодший спеціаліст», здатних бути конкурентоспроможними на ринку праці.