«Якщо Ви не ставите перед собою мети, Ви ніколи її не досягнете»

Х.Маккей

Сфера застосування технологій дистанційного навчання в університеті постійно розширюється, викладачами університету створено понад 200 дистанційних курсів, база тестових питань налічує кілька тисяч тестів, велика кількість студентів стаціонарної та заочної форм навчання використовує систему дистанційного навчання ІФНТУНГ для самопідготовки, здачі поточних та підсумкових контрольних заходів з навчальних дисциплін, виконання віртуальних лабораторних робіт та інше. Повністю за дистанційною формою навчання навчаються студенти за спеціальностями автоматизоване управління технологічними процесами, метрологія, вимірювальна техніка, а також студенти в навчально-консультаційному пункті ІФНТУНГ в м. Дрогобич. Перспективним є впровадження методів дистанційного навчання без відриву від виробництва для студентів, які здобувають другу післядипломну освіту.

Налагоджені контакти з впровадження дистанційного навчання з Українським інститутом інформаційних технологій в освіті (м. Київ), Хмельницьким університетом “Поділля”, Харківським національним університетом радіоелектроніки, Полтавським технічним університетом,  Інститутом прикладних наук (м.Ціттау, ФРН), з Українсько-Канадським бізнес центром та іншими організаціями і навчальними заклади.

Укладено угоду про співпрацю між ІФНТУНГ та Українським центром дистанційної освіти, яка передбачає співробітництво у сфері розвитку і впровадження дистанційних технологій навчання в освітній процес, в тому числі підготовку викладачів, менеджерів, адміністраторів і допоміжного персоналу до роботи у сфері дистанційного навчання.

З метою підвищення рівня якості навчання в університеті Центр дистанційного навчання сприяє педагогічним працівникам у наступних аспектах:

 1. розробленні дистанційних курсів з урахуванням прийнятих рекомендацій та стандартів;
 2. наданні доступу до  навчально-методичних матеріалів, розміщених на Інтернет-сторінці Центру;
 3. проведенні контрольних заходів у формі комп’ютерного тестування з навчальних дисциплін через локальну мережу ІФНТУНГ та мережу Інтернет;
 4. організації та проведенні інтернет-конференцій;
 5. виконанні робіт по конвертації матеріалів дистанційного курсу в платформу підтримки дистанційного навчання;
 6. здійсненні технічної та організаційної підтримки проведення сесій за дистанційною формою;
 7. проведенні консультацій і семінарів по дистанційному навчанні, а також курсів підвищення кваліфікації викладацького складу;
 8. здійснюється внутрішня сертифікація електронних курсів;
 9. започатковано дистанційні курси для абітурієнтів, що входять в програму довузівської підготовки з наступних дисциплін: українська мова та література, історія України, фізика, математика та географія.

Діяльність Центру дистанційного навчання характеризується наступними напрацюваннями:

 • розроблено та прийнято положення про дистанційне навчання в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу;
 • розроблено та прийнято положення про атестацію електронних навчальних  курсів Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу;
 • розроблено та прийнято положення про організацію очно-дистанційного підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників ІФНТУНГ  за програмою «основи проектування електронних курсів»
 • розроблено та прийнято положення про підготовчі курси з використанням дистанційних технологій та кодекс доброчесності для слухачів;
 • створено проблемну лабораторію (ауд.1213) дистанційного навчання, метою якої є технічна та методична підтримка при створенні електронних навчальних курсів та технічний супровід навчання за дистанційною формою;
 • створено сайт Центру дистанційного навчання ІФНТУНГ (cdn.nung.edu.ua);
 • розроблено систему електронного деканату;
 • створено систему віддаленого тестування через локальну мережу та Інтернет з автоматизованою перевіркою результатів тестів;
 • розроблено дистанційні курси із понад 200 навчальних дисциплін, розміщених на сайті ЦДН;
 • розроблено базу для самоконтролю та тестування  з метою проведення рейтингового контролю через локальну мережу ІФНТУНГ та через Інтернет;
 • створено базу користувачів системою дистанційного навчання;
 • створено базу інтернет-посилань на безкоштовні освітні ресурси (електронні бібліотеки, навчальні матеріали, дистанційні курси, віртуальні лабораторії та інше).

Центр дистанційного навчання тісно сnівпрацюе з Навчально-консультаційним пунктом в м. Дрогобичі, який був створений на базі нафтового та механічноro технікумів у 1999 році при Іванo-Франківському національному технічному університеті ндфти і гдзу згідно накдзу N9229 Міністерства освіти і науки Украіни вiд 21.06.2000р. «Про створення навчально-консультаційного пункту Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу у м. Дрогобичі», а також положення npo роботу НКП, відповідно до 3акону України «Про освіту», Статуту університету, чинного законодавства.

Освітніми послугами,  які надають професорсько-викладацький склад кафедр ІФНТУНГ, викладачі технікуму тд коледжу, що nрдцюють нд відповідних кафедрах університету за Сумісництвом забезпечуються студенти за заочною та дистанційною формою навчання за напрямами підготовки: нафтогазова справа, геологія, автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технологіі, економіка підприемства та інженерна механiка.

Керівник НКП – д.т.н., проф. Грабовський Богдан Іванович. Методист Дрогобицького НКП – Паращак Надія Володимирівна, освіта вища педагогічна. Відповідальна за методичну роботу з питань організацїі навчального процесу, а саме організацію навчально-методичноі роботи в групах, що навчаються в Дрогобицькому НКП, здійснення контролю За навчальним процесом, організацію проведення сесій. Лабсрант Дрогобицького НКП – Раківська Марія Романівна, Освіrд вища технічна. Відповідальна за комп’ютерний набір документів в Дрогобицькому НКП.

Завдяки спільним діям ректорату університету та керівництва Дрогобицького нафтового технікуму постійно удосконалюЕгься навчально-методична база НКП. Створено необхідні побутові умови для професорсько-викладацького

, складу університету, які проводять консультацїі в м. Дрогобwч для чого обладнано 16 місць готельного типу в приміщенні ryртожитку технікуму.

Калуський коледж економіки, права та іиформаційних технологій утворений наказом Мініг_терства освіти і науки України від 24.06.2014 року Nд 752 як сгруктурний підрозділ Іванo-Франківського національного технічного університету нафти і газу без права юрwдичноі ссоби. Співпраця коледжу як Навчально-консульт8ційного пунr,ту з Центром дистанційного навчання розпочата 8.09.2015 р, Ініціатороми співпраці виступили директоn коледжу Тимків Ганна Яргхлавівна та методист Дюк Оксана Михайлівна.

Основною метою діяльності коледжу е забезпечення підготовки кваліфіr.ованих факівців дпя задоволения потреб місцевого ринку прдці, культурного тд духовного розвитку особистості, формування у ник наукового саітогляду і миглення. Головнwм завданням коледжу е здійснення освітньоі діяльності з ліцензовдних Спецідльностей, які забезпечують підготовку фахiвців за освітньо-кваліфікаційним рівнем « молодший спеціаліст», здатних бути коикурентоспроможними на ринку праці.

Перебуваючи в структурі Івано-Франківського національного технічного університету нафти і гдзу еипускники коледжу мають можливість продлвжувати навчання на факультетах азоріднених сгзеціальностей для здобуття повноі аищоі освіти, а також в інших провідних вищих навчальнwх закладак України.

В навчальному процесі використовуються сучасні інформдційні технолопі дистднційного навчання за напрямками підготовки «Фінанси і кредит», «Менеджмент», «Комп’ютерна інженерія», «Програмна інженерія», що надае доступ до широкого кола наукових джерел, підвищуе ефективніпъ самостійноі роботи та відкриваЕ перед ними певні можливості для творчості, иабутгя і закріплення знань. Наша Спільна освітня діяльність зоріЕнтована на підготовку та формування фахівця нового покоління, здатного вирішувати економiчні і соціальні проблеми підприемства, готовоro успішно конкурувати на ринку праці, на підвищення якості освіти як головного чинника інтегрування в £вропейськwй освітній простір.