ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОІ ОСВІТИ

Інститут післядипломної освіти -навчально-методичний, навчально-організаційний і науково-дослідний підрозділ ІФНТУНГ, створений для практичного втілення концепції вищої багатоступеневої інженерно-технічної освіти та неперервної фахової підготовки за всіма базовими спеціальностями університету. До складу інституту післядипломної освіти (ІПО) входять навчальний та методичний сектори, лабораторія комп’ютерної підготовки видань, тренажерний буровий центр інші підрозділи університету, в тому числі факультети, кафедри, відділи та служби структурно до складу ІПО не входять однак координують свою діяльність з дирекцією інституту з питань перепідготовки, підвищення кваліфікації фахівців, сертифікації персоналу, проведення короткотермінових навчальних курсів, а також з питань планування діяльності, організації провадження навчального процесу, фінансування та звітності.

Одним із провідних структурних підрозділів університету, який забезпечує перепідготовку та підвищення; кваліфікації керівних кадрів і спеціалістів є інститут післядипломної освіти, створений ухвалою Вченої Ради університету від 29.08.2001 року, протокол №6/383, на базі існуючого на той момент факультету післядипломної освіти.

Цілі діяльності Інституту післядипломної освіти в сучасних умовах: організація та провадження навчального процесу за напрямками: перепідготовка, підвищення кваліфікації слухачів, сертифікація персоналу, короткотермінові навчальні курси; координація роботи кафедр стосовно організації та Забезпечення високої якості навчального процесу за всіма напрямками діяльності; впровадження в навчальний процес нових освітніх технологій, у тому числі технології дистанційного навчання.

Також здійснюється діяльність щодо залучення до навчального процесу висококваліфікованих професорсько-викладацьких кадрів, сприяння підвищенню кваліфікації кадрів університету; удосконалення договірної роботи із основними замовниками освітянських послуг інституту, вивчення та аналіз потреб галузевих підприємств з питань перепідготовки; підвищення кваліфікації та сертифікації персоналу; систематичний перегляд та удосконалення програм підвищення кваліфікації, напрямків і тематики короткострокових семінарів та курсів; сприяння профілюючим кафедрам у підготовці і видавництві навчально-методичної літератури; вивчення та аналіз міжнародних ринків освітянських послуг, розширення обсягів надання послуг зарубіжним громадянам та організаціям; участь у міжнародній сертифікації фахівців нафтогазової галузі.

Варто зазначити тісну співпрацю директора ІПО, д-ра екон. наук, професора Віктора Павловича Петренко та колективу Інституту післядипломної освіти з кафедрами, що впровадили в освітній процес дистанційну форму навчання з метою перепідготовки та підвищення кваліфікації слухачів. Зокрема, Віктор Павлович акцентує увагу у своїй співпраці з Центром дистанційного навчання в напрямку «формування нових людей з новими знаннями, здібностями і вміннями, здатних генерувати інноваційні ідеї, проекти, плани, створювати відкриття і винаходи, технології і техніку, тобто якісно нового рівня людських ресурсів і людського капіталу галузі». А це, в свою чергу, потребує застосування новітніх технологій; техніки та інструментарію, які широко використовуються у розвинутих країнах світу з застосуванням дистанційних методів навчання.